מי גבעתיים

שאלות ותשובות - על חשבון המים והביוב

למי צריך התושב לפנות בענייני מים וביוב?

החל מתאריך 1 במרץ 2010 כל ענייני המים והביוב של גבעתיים הינם באחריות “מי גבעתיים”.
בעניינים הקשורים לחיובים וצריכות מים ניתן לפנות לשירות הלקוחות הטלפוני במס': 1800-800-814 (שלוחה 3) או לפנות למשרדי התאגיד בכתובת: רחוב כורזין 1 קומה 5.
בנושאים הקשורים לתקלות של רשת המים והביוב, ניתן לפנות 24 שעות ביממה למוקד התקלות במספר 107 (דרך הטלפון הסלולרי למס' 3107*) או בטל' 1-800-800-814 (שלוחה 1).

לראש העמוד לראש העמוד

מהי צריכה משותפת?

צריכה משותפת (הפרשי מדידה), הינם ההפרש בין הכמות שעברה, בתקופה מסוימת, במד המים הראשי בנכס, לבין סך הכמות שעברה בכל מדי המים המשויכים (הפרטיים) בנכס, כפי שנמדדו באותה התקופה. הסיבות לצריכה המשותפת הגבוהה עשויות להיות מגוונות, השכיחות שבהן הן נזילות מהצנרת הראשית של הבניין ושימוש ישיר מהצנרת הראשית לצרכי השקיה וגינון או שטיפת הבניין.

לראש העמוד לראש העמוד

מה הסיבה לקריאה גבוהה בחשבון המים תחת הגדרת ה"צריכה משותפת"?

יכולות להיות מספר סיבות לקריאה גבוהה בגין צריכה משותפת (הפרשי מדידה), החל מנזילת מים בשטח הבניין (גלויה או סמויה), תקלה במערכת ההשקייה של הגינון בבניין, גניבת מים מהצנרת של הבניין, קבלנים הצורכים מים מבניין חדש גם לאחר שהתאכלס, תקלה במוני המים או קריאות שגויות של מוני מים.

לראש העמוד לראש העמוד

כיצד מחולקת הצריכה המשותפת בין כלל הצרכנים בנכס ?

בהתאם לעדכון, שחל בכללי תאגידי המים והביוב, אשר נקבע על ידי הרשות הממשלתית למים ולביוב, החל מיום 01/01/2012, תחולק הצריכה המשותפת (הפרשי המדידה) בכל הנכסים המשותפים, באופן שווה בין כלל הצרכנים בבניין, אלא אם כן המציאה נציגות הבית המשותף את המסמכים הבאים:
 (א) בבית הרשום כבית משותף:

  1. פניה בכתב, חתומה על ידי נציגות הבית המשותף, לחלוקת הפרשי המדידה בהתאם להוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין. 
  2. כתב מינוי נציגות הבית המשותף.
  3. נסח רישום מרוכז של הבית המשותף.

 

(ב) בבית שאינו רשום כבית משותף:

המסמכים המפורטים בפסקה א(1) ו-א(2) בצירוף אישור בדבר שטחי הדירות מטעם הרשות המקומית או מטעם הקבלן, שבנה את הבית, ובהיעדר אישורים כאמור, מטעם מודד מוסמך.
 

את המסמכים יש למסור במחלקת שירות הלקוחות של 'מי גבעתיים'.

ככל שיומצאו המסמכים שלעיל, יחולקו הפרשי המדידה בין הדיירים לפי יחס שטח רצפת דירתו של כל צרכן אל שטח הרצפה של כל הדירות בבניין, או לפי שיעור השתתפות אחר אשר נקבע בתקנון.

לראש העמוד לראש העמוד

מה עלי לעשות במקרה של חיוב גבוה בשל נזילת מים?

לאחר תיקון הנזילה, באפשרותך לפנות אל "מי גבעתיים" ולהגיש טופס בקשה להכרה בתעריף מיוחד, בשל צריכה גבוהה, הנובעת מנזילה, על גבי טופס "הצהרה על תיקון נזילה" (יש למלא את הטופס בשלמותו).

לטופס זה יש לצרף חשבונית, שהתקבלה מאיש המקצוע, על תיקון הנזילה. את הבקשה יש להגיש לא יאוחר מ-90 ימים מתום תקופת החיוב האחרונה, לגביה מוגשת הבקשה.
לאחר קבלת המסמכים, יש להמתין לפחות תקופה אחת (כחודשיים ימים), ע"מ שהתאגיד יוכל לאמוד את צריכות המים הממוצעות לאחר תיקון הנזילה.
בקשת הצרכן תיבחן ע"י התאגיד ובמידה והבקשה תאושר, תיקון החשבון ייעשה ע"פ כללי המים והביוב.

 

נזילה ממד המים הפרטי- ניתן להגיש בקשה פעם אחת בתקופה של 12 חודשים.

נזילה ממד המים הראשי- ניתן להגיש בקשה פעם אחת בתקופה של 24 חודשים. 

 

מעבר לעמוד הטפסים

* תיקון חשבון בגין נזילה יינתן בעבור לא יותר משתי תקופות חשבון.

לראש העמוד לראש העמוד

מהי הכמות המוגדרת כ"כמות מוכרת" לנפש?

הכמות המוגדרת כ"כמות מוכרת" הינה מכפלה של מספר הנפשות המוכר ביחידת הדיור ב-3.5 מ"ק לחודש. מס' הנפשות המוכר יהיה לפי דיווח של הצרכן לחברה.

לראש העמוד לראש העמוד

כיצד מדווחים על מס' הנפשות המתגוררות ביחידת דיור?

על מנת לקבל את ההקצבה בהתאם לנפשות המתגוררות בנכס, יש למלא את טופס "עדכון פרטי צרכן מים" כשהוא כולל את כל הפרטים הבאים:

  1. הצהרה בדבר נכונות הפרטים שמולאו בטופס.
  2. תצלום ספחי תעודות הזהות של שני בני הזוג (כולל ספח כתובת מגורים מעודכנת) או תמצית מרשם אוכלוסין כמשמעותו בסעיף 3 לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965, של כל המתגוררים דרך קבע באותה יחידת דיור, המעידים על שמם ומקום מגוריהם.
  3. לגבי ילדים שטרם מלאו להם 18 שנים – יש לצרף תצלום ספח תעודת הזהות או תמצית מרשם של ההורה שמפורטים בו פרטי הילדים. ילדים שמלאו להם 18 שנים – יש לצרף תצלום ספח תעודת הזהות וספח כתובת מגורים עדכנית.  

 

צרכן המתגורר ביחידת דיור שלא במקום מגוריו, לפי המען הרשום בספח תעודת הזהות שלו או בתמצית המרשם, ישלח לחברה, בנוסף למסמכים שפורטו בסעיפים 1-3 לעיל, את המסמכים הבאים:

  1. מסמך המאמת, להנחת דעת החברה, את מקום מגוריו בפועל (כגון חוזה שכירות או תשלום חשבון ארנונה על שם הצרכן).
  2. אישור מטעם ספק המים של מקום מגוריו הרשום, הממוען לחברה במקום מגוריו בפועל, המעיד כי הוא או מי מהמתגוררים עמו, לא מתגורר ביחידת דיור במקום מגוריו הרשום.

צרכן אשר לא דיווח כאמור לעיל, או שדיווח על 2 נפשות ומטה, יעמוד מספר הנפשות המוכר לו ליחידת הדיור על 2 נפשות.

 

את הדיווח על מס' הנפשות יש להעביר אל "מי גבעתיים" באחת מהדרכים הבאות:
במשרדי התאגיד או בדואר בכתובת: רחוב כורזין 1 גבעתיים.

בפקס למס': 03-5714008.

בדואר האלקטרוני בכתובת: info@mei-givatayim.co.il

 

» מעבר לעמוד הטפסים

לראש העמוד לראש העמוד

קבלת חשבונות מים וביוב בדוא"ל

לצורך הרשמה לקבלת חשבונות מים וביוב בדוא"ל, יש לפנות לשירות הלקוחות באחת הדרכים הבאות: פקס: 03-5714008, דוא"ל: info@mei-givatayim.co.il, בדואר: כורזין 1 גבעתיים

או לחילופין, ניתן להיכנס לאתר pay24 בכתובת: https://www.pay24.co.il/pay24/Page_SelectRashut_B2M.aspx ולהירשם לשירות קבלת חשבונות למייל.

 

*יש להקפיד לרשום את כתובת הדוא"ל בצורה תקינה. 

לראש העמוד לראש העמוד
הרשמה לקבלת מידע בשוטף ובחירום
*
*
*
עבור לתוכן העמוד