מי גבעתיים

טופס בקשה לבירור חיוב בעד צריכה חריגה

טופס בקשה לבירור חיוב בעד צריכה חריגה

*
*
*
*
*
*

פרטי הבקשה

* (יש לציין את התקופה שלגביה מבוקש הבירור),
בשל צריכה חריגה מאוד1 שנמדדה ב:

להלן פרטים בדבר כמות המים שנמדדה במד המים

2 :
* מטרים מעוקבים,
*
  מטרים מעוקבים,
*
  מטרים מעוקבים,
 *הנני מצהיר ומתחייב בזה כי:  

 

*

טען קובץ

 

 

הסברים למילוי הטופס

  1. ''צריכה חריגה מאוד - היא כמות מים השווה או העולה על 200% מכמות המים שנמדדה במד המים בתקופה המקבילה בשנה הקודמת, ובהעדר תקופה מקבילה כאמור - מכמות המים הממוצעת שנמדדה בשתי תקופות החיוב האחרונות שבהן נקרא מד המים, ובלבד שלא תפחת מ - 30 מטרים מעוקבים לחודש במספר הצרכנים הרשומים בנכס.
    
  2. יש למלא את כמות המים שנמדדה בתקופה המקבילה בשנה הקודמת רק אם לא נערכה מדידה בתקופה המקבילה מסיבה כלשהי (הצרכן לא היה רשום בפנקסי החברה כמקבל שירותי מים בנכס. הנכס חובר לתשתית המים לפני פחות משנה וכיוצא באלה). יש למלא את כמות המים שנמדדה בשתי תקופות החיוב האחרונות שבהן נערכה מדידה.
    
  3. באישור , יובאו פרטי השרברב שבדק את הנכס, מועד הבדיקה ופירוט הבדיקות שערך.
  בקשה לבירור חיוב חריג
הרשמה לקבלת מידע בשוטף ובחירום
*
*
*
עבור לתוכן העמוד