כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), התשע"א-2011 קובעים את אופן הזרמת שפכי מפעלים למערכות הביוב, באופן סדיר, מבלי לפגוע במערכת הביוב.

הכללים נקבעו היות ושפכי מפעלים מכילים לעיתים חומרים אשר עלולים לפגוע בצנרות הביוב, תחנות שאיבה ואף בהליך טיהור מי הביוב למי קולחים - המבוצע במכוני טיהור שפכים.

על פי כללים אלה נאסר על מפעל להזרים "שפכים אסורים להזרמה", וכן נאסר להזרים "שפכים חריגים", ללא אישור התאגיד והמשרד להגנת הסביבה.

הכללים אף מחייבים את תאגידי המים לבצע תוכנית דיגום שנתית לשפכי מפעלים, אשר קיים לגביהם פוטנציאל להזרמת שפכים אסורים לרשת הביוב העירונית.

לפניכם.ן תוכניות דיגום שביצע "מי גבעתיים"